Actie voorwaarden Gemeente Sports Gift Card

Gemeente Sports Gift Card

Sports Gift Card B.V.

Actie Voorwaarden Consumenten

Algemene Actie Voorwaarden Gemeente Sports Gift Card van Sports Gift Card B.V., statutair gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende aan de Kruisweg 801-A, 2132.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Actie Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen de Consument en Sports Gift Card B.V. welke ontstaat ten behoeve van het gebruik van de Gemeente Sports Gift Card.

1.2 De Consument aanvaardt deze Actie Voorwaarden door de inontvangstneming van de Gemeente Sports Gift Card alsmede door het gebruik van de Gemeente Sports Gift Card. Op de Gemeente Sports Gift Card zijn de Actie Voorwaarden van toepassing verklaard en de vindplaats vermeld.

 

Artikel 2 Gebruik van de Gemeente Sports Gift Card

2.1 De Gemeente geeft Gemeente Sports Gift Cards kosteloos weg aan door haar geselecteerde inwoners van haar gemeente. (“Consumenten”).

2.2 De Gemeente Sports Gift Card kan worden besteed bij verschillende aangesloten sportverenigingen c.q. sportinstellingen (“Acceptanten”) waarbij het tegoed niet in een keer hoeft te worden besteed. Gedurende de looptijd blijft het restant tegoed besteedbaar.

 

Artikel 3 Geldigheid

3.1 De Gemeente Sports Gift Card is vanaf de dag van aankoop 1 jaar geldig, tenzij anders is vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Gemeente Sports Gift Card niet meer te besteden.

3.2 De besteding van de Gemeente Sports Gift Card is beperkt tot het uitoefenen van sporten bij de aangesloten verenigingen in de betreffende Gemeente.

3.3. De Gemeente Sports Gift Card is persoonlijk en mag niet worden overgedragen aan andere personen. Sport Gift Card B.V. heeft het recht de Gemeente Sports Gift Card voor gebruik te blokkeren indien zij of de Gemeente daartoe redelijkerwijs aanleiding ziet.

 

Artikel 4 Waarde en retour

4.1 De waarde op de Gemeente Sports Gift Card is in euro’s en geeft uitsluitend recht op het - bij de Acceptanten- vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat.

4.2 De Gemeente Sports Gift Card kan in delen worden besteed. Indien een sport afname duurder is dan het bedrag dat op de Gemeente Sports Gift Card staat, dan dient de Consument het overige bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

4.3 Het is niet mogelijk om een Gemeente Sports Gift Card geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld, ook niet na het verlopen van de geldigheidstermijn.

 

Artikel 5 Verlies & diefstal

5.1 De Consument dient de Gemeente Sports Gift Card zorgvuldig te bewaren.

5.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Gemeente Sports Gift Card waardoor deze niet meer geldig door kan worden gebruikt, is Sports Gift Card B.V. niet aansprakelijk.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Sports Gift Card B.V.is niet aansprakelijk voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Gemeente Sports Gift Card.

 

Artikel 7 Klachtenprocedure

Voor problemen en/of vragen over de Gemeente Sports Gift Card kan de Consument contact opnemen met Sports Gift Card B.V. via info@sports-giftcard.com of telefonisch via 023-2120015.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht

Op deze Actie Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Artikel 9 Eenzijdig wijzigingsbeding

Sports Gift Card B.V. behoudt zich het recht voor deze Actie Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Actie Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.sports-giftcard.com/gemeente-sgc.

Back to top